Regulamin sklepu

1. Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient – osoba fizyczna, każdy podmiot, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która posiadając zdolność do podejmowania czynności prawnych, korzysta ze Sklepu dokonując w nim zakupów oraz innych czynności.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową / zgodnie z art. 22, ustęp 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny /

Kontakt ze Sklepem: Ceramiq.pl (Ceramiq.pl Agnieszka Barnat), 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 5, telefon: +48 222 501 777

Konto – indywidualne nieodpłatne konto zakładane przez Kupującego w Sklepie w celu dokonywania transakcji w formie elektronicznej – uregulowana odrębnym regulaminem

Koszyk – funkcja Sklepu umożliwiająca wprowadzenie, modyfikowanie i wyświetlanie wszystkich danych związanych z zamówieniem produktu, czyli: wybrany produkt, liczba produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, forma płatności.

Magazyn Sklepu  –  adres, pod którym Klient może osobiście odebrać zamówione towary.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny podmiot pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresami: www.ceramiq.pl

Sprzedawca – Ceramiq.pl Agnieszka Barnat, 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 5, telefon: +48 222 501 777, NIP: 5262365544, REGON: 141196459

Strona produktowa – strona przestawiająca informacje o produkcie

Regulamin – niniejszy regulamin

Przelewy24 – spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935,

PayU - system płatności elektronicznych spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, 

Promocje – informacje o promocjach obowiązujących w Sklepie

2. Postanowienie ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady:

  1. rejestracji w Sklepie

  2. korzystania ze Sklepu

  3. składania zamówień na produkty oferowane przez Sklep, ich dostarczania oraz uiszczania za nie należności

  4. rezygnacji z zamówienia i odstąpienia od umowy przysługujące Klientom

  5. składania i rozpatrywania reklamacji

 2. Do przeglądania stron internetowych Sklepu i znajdujących się w nim produktów niezbędne jest urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową obsługującą JavaScript oraz pliki cookies typu Internet Explorer, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera lub Safari.

 3. Korzystanie z funkcji Sklepu związanych z rejestracją i składaniem zamówień na produkty wymaga aktywnego konta poczty elektronicznej e-mail.

 4. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga rejestracji.

 5. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu i dokonywanie zakupów wymaga od Klienta wybranie jednej z alternatywnych możliwości:

  1. dokonania rejestracji Konta zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszego regulaminu albo

  2. wskazania danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia

  3. bez dokonywania rejestracji

 6. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Przelewy24.pl lub PayU

 7. Sklep, jego witryna i wszelkie treści zamieszczone na jego stronach internetowych albo na jakichkolwiek forach lub nośnikach, w szczególności informacyjnych lub reklamowych, jak też forma wyrażenia takich treści, są przedmiotem wyłącznych praw przysługujących Ceramiq.pl Agnieszka Barnat albo osobom trzecim i podlegających ochronie prawnej. Owe treści i formy zostały przy tym zindywidualizowane w sposób identyfikujący Ceramiq.pl. W związku z powyższym, kopiowanie albo jakiekolwiek inne przetwarzanie lub wykorzystywanie tych treści albo form, albo treści lub form rodzących do nich podobieństwo, może skutkować odpowiedzialnością prawną, w szczególności opartą na przepisach Kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych, przepisach ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631 j.t. z późn. zm.) albo też przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.2003.153.1503 j.t. z późn. zm.). Zabronione jest dostarczanie przez Klientów na strony Sklepu treści naruszających prawo, dobre obyczaje, albo prawa osób trzecich, działania ingerujące w funkcjonowanie Sklepu, jego zawartość oraz elementy techniczne, rozsyłanie spamu oraz prowadzenie w nim jakiejkolwiek działalności. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.

 8. Umowa w zakresie prowadzenia Konta oraz umowy o sprzedaż produktów odbywają się w języku polskim oraz na podstawie niniejszego regulaminu. Ceny podane są w języku polskim.

 9. Sklep może zmienić regulamin Konta jedynie w uzasadnionych przypadkach, a w szczególności zmian w zakresie warunków technicznych, procesu zamawiania i zawierania umów, danych teleadresowych, numerów identyfikacyjnych, adresów, poprawy jakości, funkcjonalności oraz bezpieczeństwa świadczonej usługi, a także zmian przepisów prawnych regulujących działalność Sklepu. Zmiana taka będzie oznajmiana na stronie Sklepu oraz każdemu Klientowi z 14 dniowym wyprzedzeniem w formie pisemnej na wskazany adres e-mail. W przypadku braku akceptacji Klient może rozwiązać umowę o prowadzenie Konta przesyłając stosowne zawiadomienie na adres poczty elektronicznej Sklepu, w pozostałych przypadkach przyjmuje się, że zmieniony Regulamin jest wiążący dla Klienta. Zmieniony Regulamin nie będzie miał wpływu na zamówienia złożone przed jego wprowadzaniem.

 10. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza i nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

3. Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie I założenie Konta jest całkowicie dobrowolne i zależne od woli Klienta. Umożliwia Klientowi założenie indywidualnego nieodpłatnego Konta, w ramach którego Klient może korzystać z następujących możliwości:

  1. wprowadzanie, edytowanie, modyfikowanie oraz usuwanie danych

  2. wprowadzanie różnych adresów dostawy

  3. składanie zamówień z wykorzystaniem wprowadzonych przez siebie danych

  4. przeglądanie historii złożonych zamówień

  5. korzystanie z kodów rabatowych lub specjalnych cenników, w przypadku ich udostępnienia przez Sklep

  6. dokonywanie płatności za złożone zamówienia według wybranej przez siebie formy

  7. korzystanie z innych funkcji dostępnych dla Klientów posiadających Konto

  8. zamówienie oraz rezygnację z newslettera

 2. W celu rejestracji i założenia indywidualnego Konta, Klient powinien wypełnić i przesyłać formularz rejestracyjny online podając imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, a także zapoznać się z postanowieniami niniejszego regulaminu i zaakceptować jego treść.

 3. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego przez Klienta, Sklep, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, przesyła potwierdzenie dokonania rejestracji, co oznacza zawarcie między Klientem a Sklepem umowy o nieodpłatne świadczenie usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu konta Klienta na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

 4. Po dokonanej rejestracji Konta w Sklepie, Klient wykorzystuje Konto i wprowadzone w nim dane w komunikacji ze Sklepem i w realizacji składanych przez siebie zamówień, z czego może korzystać po zalogowaniu przy użyciu danych zapisanych podczas rejestracji Konta lub jego modyfikacji

 5. Utworzone przez Klienta Konto prowadzone jest przez Sklep nieodpłatnie i na czas nieoznaczony.

 6. Klient w każdym czasie może bez ponoszenia jakichkolwiek opłat zrezygnować z prowadzenia Konta przez Sklep i zażądać jego usunięcia składając żądanie w formie pisemnej na adres mailowy Serwisu. Usunięcie Konta następuje niezwłocznie po potwierdzeniu danych Klienta i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy ze Sklepem prowadzenia konta Klienta.

 7. Sklep jest uprawniony do usunięcia konta Klienta w przypadku naruszenia prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego, naruszenia niniejszego Regulaminu, podawania nieprawidłowych danych uniemożliwiających realizację zamówienia, albo powtarzającego się składania i rezygnowania z zamówień – poprzez złożenie oświadczenia na wskazany w formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej i jest jednoznaczne z rozwiązaniem umowy ze Sklepem o prowadzenie konta Klienta.

 8. Usunięcia konta Klienta w trybie ustępu 7 lub ustępu 8, skutkuje anulowaniem złożonych przez niego zamówień i zwrotem zapłaconych kwot.

4. Informacje o produktach

 1. Informacje o produktach dostępnych w Sklepie stanowią ofertę w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

 2. Ceny produktów w Sklepie zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy.

 3. Koszty dostawy zależne są od wartości oraz innych parametrów zamówienia, w szczególności choć nie wyłącznie rozmiaru i wagi zamówionych towarów oraz sposobu dostarczenia, który wybierał Klient i doliczane są do ceny zamówionych produktów.

 4. Całkowity koszt zamówienia obejmujący cenę produktów oraz koszty dostawy uwidoczniony jest w Koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

 5. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen produktów z wyłączeniem zamówień złożonych przed zmianą ceny.

 6. Sklep może przeprowadzać akcje promocyjne oraz wyprzedaże na odrębnie określonych zasadach.

5. Zakupy w Sklepie

 1. Sklep dostępny jest dla Klientów w ciągu całego tygodnia i o dowolnej porze. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w Sklepie w każdym czasie, z wyłączeniem zakazów lub ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

 2. Aby złożyć zamówienie należy:

  1. Posiadając już Konto zalogować się do Sklepu lub skorzystać z możliwości złożenia zamówienia bez rejestracji

  2. wybrać produkt będący przedmiotem zamówienia i dodać go do koszyka klikając „Do koszyka”

  3. wybrać sposób dostawy albo odbiór osobisty

  4. wybrać formę płatności

  5. wypełnić formularz zamówienia podając dokładny adres oraz dane do faktury

 3. Zamówienie uznaje się za złożone w momencie potwierdzenia przez Kupującego jego treści i zaakceptowania Regulaminu oraz zakceptowania treści zamówienia przez wybór opcji "Zamawiam i płacę"

 4. Przesłanie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sklepowi oferty zawarcia umowy kupna-sprzedaży zamówionego produktu, która staje się wiążąca dla Klienta i Sklepu po potwierdzeniu jej przyjęcia przez Sklep, o czym Sklep informuje Klienta w terminie do 7 dni roboczych potwierdzając drogą mailową przyjęcie zamówienia do realizacji.

 5. Klient jest zobowiązany do podania prawidłowego i dokładnego adresu dostawy, pod który ma być dostarczony zamówiony produkt.

 6. W przypadku braku możliwości przyjęcia zamówienia do realizacji, umowa pomiędzy Klientem a Sklepem nie zostaje zawarta, a wszelkie uiszczone płatności dotyczące tego zamówienia zostaną niezwłocznie zwrócone Klientowi.

 7. Cena sprzedaży obejmuje cenę za zamówione produkty wyszczególnione na stronie lub newsletterze oraz koszty przesyłki do wskazanego przez Klienta adresu odbiorcy.

 8. Sklep zastrzega sobie prawo do:

  1. ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie wywiązał się z obowiązku odbioru zakupionego produktu.

  2. wprowadzenia ograniczenia zakupu maksymalnej liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów, objętej jednym zamówieniem podając stosowną informację przy produkcie.

  3. czasowego zwieszenia sprzedaży, wyłączenia niektórych funkcji, form dostawy lub form płatności oraz zawieszenia działania Serwisu spowodowanego pracami modernizacyjnymi, awariami oraz czynnikami niezależnymi od Sklepu

6. Modyfikacje zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu odnośnie adresu dostawy i danych do faktury do momentu dokonania płatności poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji w zakładce „Twoje konto” albo zgłaszając ją do Serwisu. W przypadku rezygnacji z zamówienia po dokonaniu zapłaty, zwrot odpowiadającej rezygnacji zapłaconej kwoty nastąpi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z potrąceniem kosztów poniesionych przez Sklep.

 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu w zakładce „Twoje konto” lub klikając w link wysłany w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia dla zakupów bez rejestracji, lub kontaktując się z Serwisem.

 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres mailowy wskazany w procesie składania zamówienia.

7. Formy płatności

 1. Klient może wybrać jedną formę płatności za zamówienie, nie ma możliwości dokonania zapłaty za część zamówieniaz góry, a za część zamówienia przy odbiorze.

 2. Dostępne formy płatności zależne są od tego, czy zamówienie jest opłacane z góry czy z dołu jak również są uzależnione od sposobu dostarczenia zamówionych produktów. Forma płatności może być ponadto uzależniona od rodzaju produktu i wartości zamówienia. Szczegółowe informacje o dostępnych formach płatności są dostępne w zakładce „Formy płatności” i są widoczne w trakcie składania zamówienia.

 3. Gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Polski, możliwa jest płatność za zamówienie wyłącznie z góry.

 4. Płatności z góry mogą być uiszczane: przelewem bankowym, kartą płatniczą akceptowaną przez Sklep, jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep.

 5. Płatności przy odbiorze mogą być uiszczane gotówką albo kartą płatniczą w zależności od możliwości doręczyciela.

 6. W przypadku płatności z góry, realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Sklep pełnej wpłaty za zamówione produkty, a w wypadku płatności obsługiwanych przez Podmiot realizujący płatności – po potwierdzeniu przez taki podmiot poprawnego wykonania pełnej płatności przy czym Sklep w przypadku braku pełnej płatności w ciągu 3 dni od dnia otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, ma prawo do anulowania zamówienia i zwolnienia Sklepu z jego realizacji.

 7. W przypadku płatności przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia w Sklepie.

 8. Klient może zapłacić za zamówienie z góry korzystając łącznie z karty płatniczej lub jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych przez Sklep, z kodu rabatowego otrzymanego od Sklepu, co jest dostępne tylko dla Klientów zarejestrowanych.

 9. W przypadku niektórych metod płatności opłacenie zamówienia jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

8. Dodatkowa autoryzacja płatności

 1. Dodatkowa autoryzacja płatności przez podanie kodu autoryzującego wymagana jest w przypadku płatności kartą kredytową, która nie posiada wymagalności podania Kodu CVV2/CVC2

 2. Kod Autoryzacyjny zostanie wysłany Klientowi SMS-em oraz mailowo zgodnie z podanymi przez niego danymi podczas składania zamówienia, z okresem ważności wynoszącym 30 minut od jego otrzymania.

9. Realizacja zamówień

 1. Czas realizacji dostawy wskazywany na stronie Sklepu uwzględnia skompletowanie przesyłki, które uzależnione jest od dostępności wszystkich produktów, które zostały zamówione. Sklep określa orientacyjny czas od momentu przyjęcia zamówienia do momentu przekazania zamówionych produktów firmie kurierskiej.

 2. W przypadku zamówienia przez Klienta produktów o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla produktu o najdłuższym terminie.

 3. Realizacja zamówień następuje niezwłocznie po zatwierdzeniu zamówienia i jego opłaceniu albo wybraniu opcji opłaty przy odbiorze, która jest dostępna tylko dla Klientów zarejestrowanych.

 4. W przypadku wybrania przez Klienta płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, a Sklep przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

 5. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia produktów bez wad.

 6. Dostawa produktów jest realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.

 7. Kupujący może odebrać towar osobiście w magazynie Sklepu Ceramiq.pl w godzinach otwarcia. Godziny pracy magazynów są ogłaszane na stronie internetowej Sklepu.

10. Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.

 2. Sklep jest odpowiedzialny wobec Klienta za wady fizyczne, w tym niezgodności sprzedanego produktu z umową, lub prawne (rękojmia). Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania produktu Klientowi. Nie wyłącza to ani nie ogranicza uprawnień Klientów, nabywających produkty jako Konsumenci, przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w art. 556 – 576 Kodeksu cywilnego.

 3. Korzystanie z prawa do reklamacji z tytułu rękojmi, wymaga od Klienta dostarczenia reklamowanego produktu do Sklepu wraz z dowodem zakupu i pisemną reklamacją zawierającą jej przyczynę oraz treść żądania, a Sklep w ciągu 14 dni kalendarzowych powiadomi Klienta o swojej decyzji. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym Klient może:

  1. żądać obniżenia ceny

  2. żądać usunięcia wady

  3. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

  4. przy wadzie istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy i żądać zwrotu należności

 4. W odniesieniu do Klienta niebędącego Konsumentem w rozumieniu prawa, a więc nabywającym produkt w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą, maksymalny dopuszczalny przez prawo zakres odpowiedzialności Sklepu za wyrządzone szkody z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do jednego roku od wydania towaru Kupującemu oraz ceny jego zakupu w Sklepie. Sklep może wedle swojego uznania zrealizować reklamację takiego Klienta poprzez usunięcie wad, albo wymianę na nowy, albo odstąpienie od umowy za zwrotem Klientowi ceny zapłaconej za ten produkt, a w pozostałym zakresie wszelką odpowiedzialność wyłączając.

11. Warunki gwarancji

 1. Produkty sprzedawane przez Sklep mogą być objęte gwarancją, na warunkach zamieszczonych w karcie gwarancyjnej. Gwarancja którą objęty jest sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. W celu uzyskania bliższych informacji dotyczących gwarancji prosimy o kontakt z Serwisem.

 2. W przypadku produktu, na który producent, dystrybutor lub inny gwarant udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady do serwisu gwarancyjnego korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji albo do Sklepu korzystając z uprawnień przysługujących mu w stosunku do sprzedawcy z tytułu rękojmi, zgodnie z § 10 niniejszego regulaminu.

12. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze przygotowane do wysyłki.

 2. Rezygnacja z zamówienia może się odbyć poprzez:

  1. kontakt ze Sklepem

  2. anulowanie zamówienia na stronie Sklepu po zalogowaniu do swojego konta Klienta

 3. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży każdego produktu zakupionego w Sklepie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyłączeniem przyczyn opisanych w punkcie następnym poniżej.

 4. Stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 5. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy:

   

  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt - rzecz ruchoma (w tym rzecz ruchoma z elementami cyfrowymi) - nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 6. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
  b. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

 7. Konsument, który chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinien dostarczyć do Sklepu stosowne oświadczenie pocztą elektroniczną lub tradycyjną. Może skorzystać z formularza na stronie Sklepu, albo z ustawowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta informacji o wykonaniu przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 8. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu produktów Sklepowi w stanie niewykraczającym poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, a także jego cech i funkcjonowania. Sklep zwróci Konsumentowi uiszczoną przez niego należność obejmującą koszty dostawy. Sklep informuje, że w zakresie korzystania przez Klientów z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, koszty zwrotu produktu ponosi Klient. Sklep nie jest również zobowiązany do zwrotu Konsumentowi dodatkowych nakładów za dostarczenie produktów wedle wybranej przez niego opcji dostawy. W związku z tym Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem, ani nie odpowiada za ich koszty, a bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy i funkcjonalność. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany normalnym trybem Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktów wedle informacji o szacunkowej wycenie wskazanej przez Sklep.

 9. Konsument, który odstąpił od umowy, ma obowiązek zwrócić produkt do Sklepu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

 10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

 11. Zwrot produktów Klient dokonuje na adres: Ceramiq.pl Agnieszka Barnat, 02-908 Warszawa niezwłocznie, lecz nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Sklepu o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

13. Zwrot należności Klientom

 1. Sklep dokonuje zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni w przypadku:

  1. anulowania zamówienia opłaconego z góry przed jego realizacją

  2. zwrotu produktu / odstąpienia od umowy z zamówienia

  3. zwrotu produktu / odstąpienia od umowy z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie

  4. uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny

  5. nieprzyjęcia oferty Klienta dotyczącej zamówienia, jeżeli zamówienie zostało opłacone z góry

 2. W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu, Sklep zwraca Konsumentowi płatność niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, ale pod warunkiem zawieszającym zwrotnego otrzymania produktu od Klienta. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania tych produktów.

 3. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty i miejsca, z jakiego korzystał Klient.

 4. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu Klientowi środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sklep dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

14. Promocje

 1. Na stronach Sklepu i newslettera mogą być ogłaszane promocje na czas określony i nieokreślony lub do wyczerpania zapasu produktów objętych Promocją. Promocje obniżają procentowo lub kwotowo cenę produktu lub kosztów dostawy po spełnieniu warunków promocji, a mogą występować jako:

  1. promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym

  2. promocje wartościowe – obniżające cenę Koszyka po dodaniu do niego produktów objętych promocją

  3. pakiety promocyjne – przy zakupie określonej ilości dowolnych produktów objętych Promocją

  4. zestawy promocyjne – przy zakupie zestawu promocyjnego składającego się produktów zamieszczonych w zakładce Promocje.

  5. promocje dostawy – obniżające koszty dostawy po dodaniu do Koszyka produktów objętych promocją.

 2. Promocja może być uzależniona od podania kodu rabatowego podczas składania zamówienia.

 3. Po złożeniu zamówienia zawierającego pakiet lub zestaw promocyjny nie ma możliwości jego podziału.

 4. W przypadku rezygnacji Klienta zamówienia pakietu lub zestawu promocyjnego zgodnie z § 12 niniejszego regulaminu, może ona dotyczyć wyłącznie całego pakietu lub zestawu promocyjnego. Nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych produktów wchodzących w skład pakietu lub zestawu promocyjnego.

 5. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oraz kodami rabatowymi.

 6. W przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami niniejszego regulaminu zastosowanie mają postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie.

15. Dane osobowe

 1. Wszelkie dane, w tym dane osobowe podawane przez Klientów w Sklepie na każdym etapie korzystania ze Sklepu, przetwarzane są przez Ceramiq.pl Agnieszka Barnat, 02-908 Warszawa, ul. Czyżewska 5, które zarazem jest administratorem danych. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sklep znajdują się na stronie internetowej Sklepu poświęconej polityce prywatności.

 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże niezbędne do dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych przez Sklep drogą elektroniczną, które wymagają podania danych osobowych. Sklep przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 16 niniejszego regulaminu, również w celu świadczenia usługi newslettera.

 3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu w zakładce „Twoje konto” lub poprzez zgłoszenie do Serwisu.

 4. Klient podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi.

16. Newsletter – bezpłatny biuletyn informacyjny

 1. Sklep wydaje newsletter – bezpłatny biuletyn informacyjny zawierający wiadomości, treści marketingowe i handlowe o produktach oraz usługach oferowanych przez Sklep i jego partnerów biznesowych.

 2. Klient może zamówić bezpłatną prenumeratę newslettera poprzez zaznaczenie opcji „Newsletter” w formularzu rejestracyjnym albo w terminie późniejszym w zakładce „Twoje konto”.

 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna oraz świadczona na czas nieoznaczony.

 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez odznaczenie pola „Newsletter” w zakładce „Twoje konto” albo za pośrednictwem Serwisu.

17. Reklamacje

 1. Z zastrzeżeniem postanowień § 11 niniejszego regulaminu, wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu lub usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane do Sklepu pocztą elektroniczną lub tradycyjną albo za pośrednictwem Serwisu z podaniem danych osobowych, adresowych, przyczyny oraz żądania.

 2. Składanie reklamacji przez Klienta jest dobrowolne, a ich rozpatrywanie przez Sklep odbywa się na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów prawa w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia.

18. Postanowienia końcowe

 1. Sklep nie korzysta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, chyba, że przepisy obowiązującego prawa stanowią inaczej.

 2. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawach spornych w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl); w Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595; na Internetowej platformie ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/; w Federacji Konsumentów oraz Stowarzyszeniu Konsumentów Polskich.

 3. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu.

 4. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta, a rzeczywistym wyglądem produktu w odniesieniu do koloru, kształtu, wymiarów, etc. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszego regulaminu.

 5. Regulamin podlega przepisom prawa obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej.

 6. W celu zapewnienia najwyższej jakości usług, a także w celach statystycznych, Sklep korzysta z informacji zapisywanych na urządzeniu końcowym Klienta – pliki cookies, które są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia umożliwiają zapisywanie plików cookies na jego urządzeniu, oznacza zgodę Klienta na zapisywanie plików cookies na tym urządzeniu. Klient może w każdym czasie określić warunki dostępu Sklepu do plików cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki, zmieniając jej ustawienia w sposób wykluczający akceptację takich plików. Wyłączenie funkcji akceptacji plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Więcej informacji na ten temat znajduje się w polityce prywatności.

 7. Sprzedawca jako dystrybutor sprzętu w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym ielektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) informuje, co następuje:
  7.1. Zakazane jest umieszczanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (oznakowanego symbolem selektywnego zbierania) łącznie z innymi odpadami. Posiadacz zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych jest obowiązany do przekazania
  go zbierającemu zużyty sprzęt lub podmiotowi uprawnionemu do zbieraniu zużytego sprzętu.
  7.2. Sprzedawca obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w swoich stacjonarnych punktach sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.
  7.3. Sprzedawca, dostarczając Klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego
  rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. 

 8. Informacje o przykładowych punktach zbierania zużytego sprzętu na terenie całego kraju dostępne są pod adresem internetowym: https://www.remondis-electro.pl/punkty-zbi%C3%B3rki.html.

 9.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta; oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 10. Niniejszy Regulamin nie wyłącza przepisów obowiązujących w państwie zwykłego miejsca pobytu konsumenta zawierającego umowę z Usługodawcą/Sprzedawcą, których nie można wyłączyć w drodze umowy. Usługodawca/Sprzedawca gwarantuje w takim wypadku konsumentowi ochronę przyznaną mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy.

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
– Adresat: 
Ceramiq.pl, ul. Czyżewska 5, 02-908 Warszawa

sklep@ceramiq.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów(*) umowy dostawy następujących towarów(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących towarów(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru Towaru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
(*) Niepotrzebne skreślić.