Regulamin Pracowni

REGULAMIN PRACOWNI

Szkoły Ceramiki Ceramiq
 

Regulamin obowiązuje uczestników zajęć, personel oraz wszystkie osoby przebywające w pracowni.

I. Ogólne zasady organizacyjne

 

 1. Obowiązek zachowania czystości miejsca pracy - zostaw swoje miejsce pracy w takim stanie, w jakim je zastałeś.

 2. Wyczyść narzędzia i inne używane przedmioty, a następnie odłóż je na ich miejsce. Przetrzyj szmatką stół.

 3. Przed przystąpieniem do mycia narzędzi i urządzeń należy oczyścić je wstępnie z gliny.

 4. Zużyte kawałki gliny włóż do oznaczonego pojemnika na glinę.

 5. Rozpoczęte przez Ciebie prace przechowuj na swojej półce. Jeśli półka nie została Ci przydzielona, zapytaj personel o możliwość przechowania pracy.

 6. Prace pozostawione na stołach roboczych po zakończeniu zajęć mogą trafić do pojemnika na glinę.

 7. Prace oraz rzeczy pozostawione w przestrzeni pracowni (poza półką karnetową) stają się własnością pracowni.

 8. Jeżeli ważność karnetu dobiegła końca, należy zabrać swoje rzeczy z półki, w przeciwnym razie, jej zawartość staje się własnością pracowni.

 9. Jeśli przynosisz swoje narzędzia lub materiały, zgłoś ten fakt personelowi pracowni i zadbaj o to, by były one odpowiednio oznaczone w trwały sposób.

 10. Nie wynoś z pracowni narzędzi, materiałów i urządzeń pozostających na jej wyposażeniu.

 11. Planując pracę pozostaw sobie czas na uporządkowanie stanowiska pracy.

II. Zasady ostrożności

 1. Uważaj na prace innych osób i nie dotykaj żadnej z nich bez wyraźnej zgody autora.
  Zachowaj ostrożność przy odbieraniu prac po wypale, by nie uszkodzić prac innych osób.

 2. Używając narzędzi, przyrządów i materiałów, w które wyposażona jest pracownia, korzystaj z nich zgodnie z ich przeznaczeniem.

 3. Zanim uruchomisz urządzenie elektryczne, zapytaj o zgodę personel pracowni.

 4. Odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody powstałe na skutek niezachowania zasad ostrożności ponosi sprawca lub jego prawny opiekun.

 

III. Wypalanie prac

 1. Prace przeznaczone do wypału powinny być oznaczone w trwały sposób.

 2. Prace powinny zostać właściwie oczyszczone przed odstawieniem do wypału aby nie zabrudziły półek. W innym przypadku sprawca zostanie obciążony kosztem czyszczenia półki oraz ewentualnej naprawy uszkodzeń pieca.

 3. Personel odpowiedzialny za wypalenie prac ma prawo odmówić przyjęcia pracy do wypału, jeśli w jego ocenie nie jest ona właściwie przygotowana lub może spowodować uszkodzenie innych wypalanych pracy.

 4. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia prac powstałe w trakcie wypału.

 5. Odpowiedzialność pracowni za prace powierzone do wypału jest ograniczona do wysokości kwoty odpowiadającej cenie wypału pracy.

 6. Każda praca przed odstawieniem na półkę do wypału powinna być uprzednio zważona przez pracownika pracowni. Nie dotyczy to prac wykonanych na warsztatach oraz prac szkolnych.

 7. Prace wykonane podczas warsztatów są własnością uczestników. Po wysuszeniu i wypaleniu są do odbioru po ok. 2 tygodniach.

 8. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsca do przechowywania, wypalone prace, należy odebrać w przeciągu miesiąca od daty wypału. Nieodebrane prace, po tym czasie trafiają na sprzedaż charytatywną lub zostają zniszczone.

 9. Dwustronnie szkliwione małoformatowe prace są ważone razem ze stojakiem, który należy dostarczyć wraz z pracami.

 10. Płatność należy uregulować przed wypałem prac. Koszty wypału podane są w cenniku zamieszczonym na terenie pracowni oraz na stronie internetowej www.ceramiq.pl